Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Външно ТРЗ

Външно ТРЗ
ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ ОПИТ
 
Обработка на възнагражденията от външна фирма в условията на пълна конфиденциалност.
 
Най-общо обхваща дейностите:
        
Изчисляване възнагражденията на персонала съгласно фирмените правила и стандарти;
 
Изготвяне на разплащателни ведомости, фишове за заплати;
        
Изчисляване на дължимите данъци и осигуровки;
 
Изготвяне на платежни нареждания;
 
Съставяне на необходимите документи при сключване, изменения и прекратяване на трудовите правоотношения;
 
Изготвяне и изпращане на уведомления в НАП;
 
Изготвяне и предаване в НАП на информация за осигурените лица и дължимите данъци и осигуровки;
 
Оформяне и съхранения на трудови досиета на наетите лица;
 
Попълване на трудови книжки и други документи доказващи трудов стаж;
 
Изготвяне на служебни бележки;
 
Изготвяне на други образци и форми изисквани в нормативните  актове.