Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Искане за обявяване противоконституционност

2013-01-15

Искане за обявяване противоконституционност на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

С цитираните изменения се въвежда така наречената единна сметка от 01.01.2013г..

Искането е най-общо , поради нарушаване на принципа на целевото предназначение на пенсионни и здравно осигурителни вноски.

„......По този начин се създава реална възможност, пенсионни или здравноосигурителни вноски, които имат законово определено, целево предназначение - да финансират осигурителната система, да бъдат използвани за погасяване на данъчни задължения, а оттам н за финансиране на дейности, които по закон се финансират от бюджета, въз основа на постъпления от данъци. Срещу задължението за социално и здравно осигуряване винаги стоят определи права, които ползват осигурените лица, поради което във всеки един момент е важно да се знае, дали е изпълнено задължението и съответно дали правата, които произтичат от него, могат да бъдат реално използвани. Точно поради тази причина в отменения текст на чл. 179, ал. 1 от ДОПК беше предвидено, че целевите осигурителни вноски, направени от регистрираните лица, трябва да постъпват ежедневно в специализираните подсметки за съответния вид осигуряване в НОИ или НЗОК, като така се гарантираше финансирането на осигурителната система. Текстове с идентично съдържание се съдържат и в ЗЗО - чл. 41, ал. 2, и в КСО - чл. 159. ал, 2 и 3. Съчетанието между заличаването на ал. 1 от чл. 179 и новата редакция на ал. 4 от чл. 169 от ДОПК води до пряко нарушаване на принципа за целево предназначение на осигурителните вноски и възможността тези вноски да бъдат използвани за погасяване на данъчни задължения, като освен че е в нарушение на конституционните принципи, едновременно създава колизия с цитираните текстове от ЗЗО и КСО................”