Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА БЕЗ ДЕЙНОСТ

2018-02-21

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

Търговските дружества, които не са извършвали дейност през презходния отчетен период могат да представят декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г2 или № Г1 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Срокът е 31.03.2018г.
Към заявлението се прилагат:
- Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч в свободен текст;
- Декларация по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ);
- Адвокатско пълномощно (ако заявяването е от упълномощен адвокат).

Предвид липсата на представен годишен финансов отчет, заявител не може да бъде лице по чл.15, ал.3 от ЗТРРЮЛНЦ - съставител на финансов отчет,
а представляващият или упълномощен от него адвокат съгласно Закона за адвокатурата.
За обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч не се дължи държавна такса.