Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Годишно приключване в НАП

2018-12-20

В периода от 1 до 10 януари 2019 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2018г. и превключване работата на информационните системи за 2019 г.
Информация относно организацията на работата в Агенцията и достъпът до електронни услуги този период е както следва:
==> Физически лица, които подават годишната си декларация за облагане на доходите:
a. Могат да подадат своята декларация чрез електронната услуга със стартирането на кампанията от 10.01.2019 г.
b. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на НАП също ще започне на 10.01.2019 г.
Промяната в началната дата за деклариране на доходите е заради изменение в законодателството.
==> Плащания към НАП в последния работен ден:
a. плащания без такса чрез е-услугата Виртуален ПОС на НАП ще се приемат до 9,00 ч. на 31.12.2018 г.
b. плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП могат да се извършват до 13,00 ч. на 31.12.2018 г.
==> Подаване на Декларации за облагане с корпоративни данъци.
Подаването на декларациите чрез електронната услуга ще започне на 10.01.2019 г.
==> Лица, които подават уведомления за сключени трудови договори
Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна в периода от 1 до 10 януари, но резултатите от обработката на подадените данни ще бъдат изпращани от НАП поетапно след 10 януари. За тези обстоятелства е уведомена Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
==> Регистрирани по ЗДДС, подаващи справки-декларации и документи. Регистрираните по ЗДДС лица ще могат да подават справки-декларации и VIES- декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП от 1 януари, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 10.01.2019 г.
==> Възстановяване на прекъснати здравно –осигурителни права в периода 1-10 януари 2019 г.:
- Плащанията на здравни вноски от граждани в този период ще могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки.
- Подаването на Декларация образец 7 в периода от 01 – 10 януари ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП.
- Удостоверяването на непрекъснати здравно-осигурителни права в периода от 1 до 10 януари ще става в офиса на НАП по постоянен адрес с хартиен документ .
==> Информация от данъчно-осигурителната сметка.
В периода от 1 до 10 януари 2019 г. информацията за задълженията и плащанията, визуализирана чрез е-услугите на НАП ще бъде актуална към 31.12.2018 г. На 10.01.2019 г. след приключване на дейностите по годишното приключване данните ще бъдат актуализирани.
==> Достъп до електронни услуги в периода от 1 до 10 януари 2019 г. Физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП със следните изключения:
- За периода от 1 до 10 януари 2019 г. няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация.
- За периода от 1 до 10 януари 2019 г няма да функционира електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ.
- За периода от 1 до 10 януари 2019 г няма да функционира електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК).