Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Почивни дни 2013

2013-03-21

РЕШЕНИЕ № 192 ОТ 21 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 945 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2013 Г. (ДВ, БР. 91 ОТ 2012 Г.)
Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

Точка 1 се изменя така:
"1. Обявява 2 май (четвъртък) за почивен ден, а 18 май (събота) за работен ден."
/ вместо 11 май ( събота ) в първото решения, работен ден е 18 май (събота) /