Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

МРЗ 2014г.

2013-11-08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА
В сила от 01.01.2014 г.
Обн. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2014 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 340 лв. и на минималната часова работна заплата 2,03 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.