Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Корекция почивни дни

2013-11-19

РЕШЕНИЕ № 698 ОТ 14 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 945 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2013 Г. (ДВ, БР. 91 ОТ 2012 Г.)
Обн. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

Обявява 23 декември (понеделник) за почивен ден, а 21 декември (събота) за работен ден.