Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Проверки в 761 туристически фирми и ресторантьори, получили подкрепа с оборотен капитал

2022-02-23

При 100 от проверяваните дружества не са открити нарушения, 33 са възстановили частично или напълно получените средства
Национална агенция за приходите извършва проверки на 761 фирми от бранш туризъм и ресторантьорство, получили финансова помощ по първа и втора фази на програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Те са селектирани на база оценка на риска сред общо 5 210 подпомогнати дружества, развиващи дейност в туристическия сектор и ресторантьорството. Получената от тях финансова помощ в рамките на първите две фази е на стойност над 35 860 000 лв. В хода на контролните действия, 33 от фирмите доброволно са възстановили получените средства, за над 100 от проверяваните не са открити нарушения, при останалите дружества проверките продължават, уточняват от НАП. Контролните действия целят да установят дали са спазени всички изисквания и условия за получаване на финансовата помощ, както и дали получените средства са усвоени в пълен размер и изразходвани по предназначение.
Общо 56 от проверяваните фирми в сектора туризъм и ресторантьорство не са подали отчет за изпълнената дейност, описание на извършените разходи и декларация за липса на друго публично финансиране. След изтичане на срока за отчитане по фаза 1 и 2 НАП направи 3 информационни кампании като подпомогнатите дружества бяха информирани, че ако не подадат отчет и декларация за липса на друго публично финансиране, разходите няма да бъдат верифицирани и ще се наложи да възстановят получената помощ ведно с лихвите.
Преди старта на проверките, фирмите бяха уведомени от НАП за възможността, в случай че сами установят грешки или несъответствия, довели до неправомерно получаване на подпомагане, както и ако не са успели да усвоят цялата сума, да я върнат, без да чакат да им бъде съставен акт за това, допълват от приходната агенция. Подробности и възможностите за възстановяване на получената помощ са достъпни в специализираната рубрика за подкрепа с оборотен капитал в сайта на НАП „Възстановяване на получени средства по програма "Подкрепа с оборотен капитал за МСП" или на телефона на Информационния център на приходната агенция: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.
Дружествата, подлежащи на проверка, са получили и уведомление за това и чрез комуникация в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България 2020 (ИСУН-2020). От НАП периодично напомняха на фирмите, които са получили подпомагане, да следят системата, за да са сигурни, че не са пропуснали информация и документи, свързани с проверката и да прегледат още веднъж документите и отчетите си.
„В договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата, е предвидено НАП да извършва последващ контрол на крайните получатели на помощта, а именно установяване наличието на неправомерно получени средства в хода на проверки и издаване на съответните актове за установяване на публични държавни вземания по чл. 166 от ДОПК. В чл. 26б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИППП) е предвидено неправомерно получени средства, недължимо платени и надплатени суми да бъдат възстановявани ведно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания от датата на получаване на средствата до датата на възстановяването им“, напомня заместник изпълнителният директор на НАП Георги Димов.