Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Оператори на цифрови платформи

2023-03-14

На страницата на НАП, в раздел Международни дейности/Международен обмен на данъчна информация, е публикуван нов подраздел във връзка с автоматичния обмен на информация от оператори на платформи, чиято цел е да осигури по-голяма данъчна прозрачност в споделената икономика. Този проект е създаден на основание новата Директива (ЕС) 2021/514, известна още като DAC7, която е въведена в българското законодателство чрез Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
С проекта се въвежда задължение за операторите на цифрови платформи да разкриват пред приходната администрация информация за продавачите, които са регистрирани на платформите и извършват някоя от следните четири категории относими дейности:
• отдаване под наем на недвижимо имущество;
• лични услуги;
• продажба на стоки;
• отдаване под наем на всякакъв вид превозни средства.
Отговарящите на условията оператори на платформи следва да събират, проверяват и докладват информация за продавачите, извършващи относими дейности чрез цифровите платформи.
В новия подраздел може да намерите бланки на заявления и уведомление за улеснение на операторите на платформи, които имат задължение да предоставят информация или желаят да ползват изключен статут, както и информационни брошури.