Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Годишна отчетност 2014

2014-12-30

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2014
30 Декември 2014
Уважаеми дами и господа,
И през 2015 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място, съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).
За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността, моля да кликнете върху съответната група, в която попадате:
1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ);
2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс;
3. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;
4. Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.;
5. Застрахователи;
6. Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;
7. Пенсионноосигурителни дружества;
8. Пенсионни фондове;
9. Бюджетни предприятия;
10. Банки;
11. Икономически неактивни предприятия.
Ако сте били икономически неактивно лице през отчетната 2014 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2014 година (Приложение 11).
Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2014 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2014 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответното теритоирално статистическо бюро на хартия.